Line separator

PROJECT
SOULIDARITY

Vision och värdegrund.

Varje dag hamnar nya, unga människor på gatan för att de inte får rätt hjälp. Mest utsatta är de som flyr från krigsdrabbade länder och kommer hit med tomma händer. Risken att hamna i utanförskap och falla in i brottslighet ökar exponentiellt om du är hungrig och trött - med katastrofala följder för människan som följd. Project Soulidarity är baserat på vetenskapen och kunskapen att förebyggande åtgärder är det effektivaste sättet att  bekämpa utanförskap, fattigdom och brottslighet.
 
Projektet har varit verksamt sedan april 2020 och är ett nätverk av flera organisationer. Styrgruppen består av representanter från olika delar av nätverket, för närvarande: Röda Korset, Svenska Kyrkan, Frälsningsarmén, War Child, Ny Gemenskap och Fryshuset. Nätverket bidrar direkt eller indirekt med ekonomiska medel för att genomföra projektet. Även aktörer utanför styrgruppen bidrog med ekonomiska medel, däribland Stockholms Stadsmission som bidrog till möjligheten att korrigera det ekonomiska underskottet som uppstod under 2020, samt Röda Korsets Ungdoms Förbund som bidragit med medel till praktiska aktiviteter.


Det primära uppdraget är att hjälpa unga i utsatthet med tak över huvudet, mat och tillgång till psykosocialvård & hälsa (MHPSS), i syfte att respektera varje individs rättigheter och autonomi. Vi har under första kvartalet direkt tillgodosett, minst 26 och upp till 35 platser per dygn. Under de kalla månaderna utökade vi verksamheten ytterligare för att människor inte skulle frysa ihjäl.

Under 2020 kunde målgruppen genom nätverket erbjudas mer än 7200 heldygn med ”tak över huvudet” och serverade mer än 21 600 måltider. Nätverket delade också ut matkassar till dem som inte fått sovplats. Under 2021 utökade vi den direkta nödhjälpen och kunde tillgodose 12 140 heldygn med "tak över huvudet".

Vidare kan nätverket direkt och/eller indirekt förmedla sjukvård och ge psykosocial stöttning och omsorg, vilket innefattar att hjälpa och motivera individer ur sin nuvarande levnadssituation för att finna hållbara och långsiktiga lösningar för ett samhällsenligt liv.
Stödet innefattas av flera delar och anpassas efter individ, resurs och mål. Arbetet består av bland annat hjälp till fysisk och psykisk vård, kunskap & utbildning, rättshjälp, läxhjälp, terapeutiska samtal, fysisk aktivitet och liknande. Sammantaget har Project Soulidarity under 2020 och 2021 mött flera hundra individer som direkt och/eller indirekt fått ta del av hjälpinsatser.

Huvudansvaret för den praktiska verksamheten ligger hos Soulidarity & HumanRights NGO